Epidemiologische beoordeling is een proces van het systematisch verzamelen en analyseren van informatie over de incidentie, verspreiding en ernst van een ziekte of ziekte.Deze informatie wordt gebruikt om hypothesen te ontwikkelen over hoe de ziekte zich verspreidt en om beslissingen te nemen over hoe deze te voorkomen. Epidemiologie is de studie van infectieziekten, hun oorzaken, transmissiemechanismen, epidemiologie en controle.Het omvat onderzoek naar de natuurlijke historie van ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën, schimmels en parasieten; over risicofactoren voor infectie; over methoden voor het diagnosticeren van infecties; over interventies die de morbiditeit of mortaliteit door infecties kunnen verminderen; en over de ontwikkeling van vaccins tegen infecties. De epidemiologische beoordeling kan het volgende omvatten: * Verzamelen van gegevens van patiënten bij wie een bepaalde ziekte is vastgesteld * Onderzoeken waar mensen ziek worden * Onderzoeken welke ziekten in bepaalde delen van het land vaker voorkomen * Onderzoeken patronen in gevallen gemeld door verschillende soorten zorgverleners* Vergelijking van percentages tussen groepen gedefinieerd op basis van ras/etniciteit*, leeftijd*, geslacht*, sociaaleconomische status (SES)* Uitvoeren van volksgezondheidsonderzoeken als er clusters of ongebruikelijke trends in gevallen zijn Epidemiologische beoordelingen helpen manieren te identificeren om uitbraken te voorkomen voordat ze grotere problemen worden.Ze bieden ook belangrijke informatie over hoe mensen die al een ziekte hebben opgelopen, het beste kunnen worden behandeld. Het doel van epidemiologische beoordeling is de volksgezondheid te beschermen door uitbraken te voorkomen voordat ze grote problemen worden en door belangrijke informatie te verstrekken over hoe mensen die al een ziekte hebben gehad, het beste kunnen worden behandeld. een ziekte opgelopen.

Wie gebruikt een epidemiologische beoordeling?

Epidemiologische beoordelingen worden gebruikt door volksgezondheidsfunctionarissen om het voorkomen van ziekten in een populatie te identificeren en te volgen.Ze kunnen ook worden gebruikt om de risicofactoren voor ziekte te bepalen en om preventiestrategieën te ontwikkelen.Epidemiologen kunnen op verschillende gebieden werken, waaronder volksgezondheid, geneeskunde, epidemiologie of statistiek.

Wanneer wordt een epidemiologische beoordeling gebruikt?

Een epidemiologische beoordeling wordt gebruikt wanneer er bezorgdheid is over een uitbraak van een ziekte.Het kan helpen bij het identificeren van de bron van de infectie, het volgen van de verspreiding van de ziekte en het ontwikkelen van preventiestrategieën. Wat zijn enkele factoren die van invloed zijn op het al dan niet nodig zijn van een epidemiologische beoordeling?Enkele factoren die van invloed zijn op het al dan niet nodig zijn van een epidemiologische beoordeling zijn: • De omvang en ernst van de uitbraak • Of mensen al dan niet besmet zijn met een virus of bacterie • Of mensen symptomen vertonen Het doel van een epidemiologische beoordeling is om verdere infecties en ziekte te voorkomen. Hoe werkt een epidemiologische beoordeling?Een epidemiologische beoordeling begint met het identificeren van wie mogelijk door de infectie wordt getroffen.Dit kan het opsporen van mensen zijn die mogelijk zijn blootgesteld aan het virus of de bacterie, maar ook het verzamelen van informatie over hoe vaak ze ziek worden. Vervolgens proberen onderzoekers vast te stellen waar ter wereld de infectie zich verspreidt.Ze zoeken ook naar tekenen die erop kunnen wijzen hoe wijdverbreid de infectie is geworden.Ten slotte ontwikkelen ze plannen om verdere infecties en ziekten te voorkomen. Kan ik zelf een epidemiologische beoordeling doen?Nee, u heeft hulp nodig van een gekwalificeerde onderzoeker om een ​​nauwkeurige epidemiologische beoordeling te maken."

Epidemiologie (van het Oudgrieks ἔπειδος "epi", wat "op" betekent en -logia wat "de studie van" betekent) [1] is zowel een tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met ziekten, [2] [3] hun oorzaken, [4] [5] diagnose,[6] behandeling,[7][8][9] volksgezondheidsmaatregelen[10], en controle.[11] Als zodanig overlapt het met vele andere medische disciplines, waaronder virologie,[12][13] pathologie,[14][15][16], bacteriologie,[17], immunologie[18], farmacologie[19], verpleegkunde[20] , maatschappelijk werk[21], arbomanagement [22],[23],[24],[25],[26].

Er moet echter worden opgemerkt dat hoewel er algemene principes zijn in al deze disciplines - bijvoorbeeld het begrijpen van infectieuze agentia (virussen, bacteriën) - elke discipline zijn eigen gespecialiseerde kennis heeft waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van een bepaald type onderzoek, bijv. biologie onderzoek vereist aandacht voor genetica enz...Epidemic Intelligence Officers (EIO's) hebben doorgaans ten minste 4 jaar postdoctorale opleiding in een of meer relevante disciplines zoals microbiologie/virologie/immunologie/volksgezondheid enz...EIO's gebruiken deze brede kennis samen met specifieke expertise op het gebied van risicocommunicatiebeheer tijdens uitbraken; dit stelt hen in staat om leiding te geven binnen hun respectievelijke organisaties tijdens uitbraken, terwijl de objectiviteit die zo cruciaal is tijdens vroege identificatiefasen behouden blijft

Bij het beoordelen van mogelijke risico's die verband houden met blootstelling aan overdraagbare ziekten (bijv. griep), is het belangrijk dat beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (HCP's) die betrokken zijn bij patiëntenzorg en preventie-inspanningen, rekening houden met twee soorten gegevens: beschrijvende gegevens en klinische gegevens. Beschrijvende gegevens omvatten demografische informatie zoals leeftijdsgroep, geslacht, ras/etniciteit enz...Klinische gegevens omvatten laboratoriumwaarden zoals het aantal witte bloedcellen (WBC), het aantal bloedplaatjes enz...Om ervoor te zorgen dat zorgverleners weloverwogen beslissingen kunnen nemen over protocollen voor patiëntenzorg tijdens pandemieën zoals SARS-CoV-2002-03, hebben ze toegang nodig tot beide soorten gegevens

Een hulpmiddel dat routinematig door zorgverleners in heel Noord-Amerika wordt gebruikt tijdens seizoensgriepseizoenen is griepsurveillance. Griepbewaking maakt gebruik van geautomatiseerde systemen die speciaal zijn ontworpen voor het bewaken van circulerende stammen in grote populaties gedurende perioden variërend van weken tot maanden

Voor zorgverleners die betrokken zijn bij activiteiten op het gebied van voorbereiding op pandemie, zoals SARS-CoV-2002-03 responsplanning, evaluatie van de vroege detectiefase, ontslagplanning enz...Gefundeerde beslissingen nemen over interventiestrategieën met betrekking tot het traceren van contacten; milieu reiniging; ademhalingsisolatie; profylactische medicatie toedienen enz...

Waar wordt een epidemiologische beoordeling gebruikt?

Epidemiologische beoordelingen worden gebruikt om de risicofactoren voor een bepaalde ziekte of aandoening te identificeren en om preventiestrategieën te ontwikkelen.Epidemiologische beoordelingen kunnen ook helpen bepalen of een uitbraak gerelateerd is aan een specifieke bron, zoals voedsel of water.

Hoe wordt een epidemiologische beoordeling gebruikt?

Epidemiologische beoordeling is een proces dat helpt bij het identificeren en volgen van de verspreiding van een ziekte of ziekte.Het kan worden gebruikt om te bepalen of er een uitbraak plaatsvindt, om de effectiviteit van volksgezondheidsinterventies te monitoren en om het aantal mensen te schatten dat waarschijnlijk ziek zal worden door een bepaalde infectie.Epidemiologische beoordelingen kunnen ook helpen bij het identificeren van risicofactoren voor het uitbreken van ziekten en het nemen van beslissingen over welke populaties het doelwit moeten zijn van interventies op het gebied van de volksgezondheid.

Wat houdt een epidemiologische beoordeling in?

Epidemiologische beoordeling is het proces van het identificeren, meten en beheersen van de risico's die samenhangen met een ziekte of gezondheidstoestand.Het omvat het verzamelen van informatie over de incidentie, prevalentie, ernst en trends van een ziekte om weloverwogen beslissingen te nemen over het volksgezondheidsbeleid.Epidemiologische beoordelingen kunnen ook helpen bij het identificeren van risicofactoren voor ziekten en het ontwikkelen van preventiestrategieën.

Wie voert een epidemiologisch onderzoek uit?

Epidemiologische beoordelingen worden uitgevoerd door volksgezondheidsfunctionarissen om het risico op overdracht van ziekten in een populatie te identificeren en te beoordelen.De beoordeling kan het verzamelen van gegevens over demografie, gedrag en blootstellingen omvatten.Het doel van de beoordeling is om vast te stellen of er een verhoogd risico is op overdracht van ziekten in de bevolking.

De epidemioloog die de beoordeling uitvoert, heeft doorgaans een diploma in de volksgezondheid of een ander gerelateerd vakgebied.Ze zullen ook ervaring hebben met het uitvoeren van epidemiologische studies, waaronder het verzamelen van gegevens over populaties voor analyse.Om een ​​effectieve epidemiologische beoordeling uit te voeren, moet de epidemioloog toegang hebben tot nauwkeurige informatie over de onderzochte populatie.Deze informatie kan afkomstig zijn uit verschillende bronnen, waaronder enquêtes, interviews en medische dossiers.

Volksgezondheidsfunctionarissen gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over hoe de bevolking te beschermen tegen mogelijke ziekte-uitbraken.Ze kunnen wijzigingen in het volksgezondheidsbeleid of acties aanbevelen waarvan zij denken dat ze het risico op overdracht van ziekten in hun gemeenschap zullen verminderen.

Wanneer gebruikte u voor het eerst een epidemiologische beoordeling in uw werk?

Ik gebruikte voor het eerst een epidemiologische beoordeling in mijn werk toen ik studeerde voor mijn MPH.Het was een geweldige manier om beter te begrijpen hoe ziekten zich verspreiden en hoe ze te voorkomen.

Op welke manieren vond u de epidemiologische beoordelingen nuttig?

Epidemiologische beoordelingen kunnen op verschillende manieren nuttig zijn.Ten eerste kunnen ze een uitgebreid overzicht geven van de huidige epidemiologie van een ziekte.Deze informatie kan worden gebruikt om weloverwogen beslissingen te nemen over het toewijzen van middelen en het reageren op uitbraken.Ten tweede kunnen epidemiologische beoordelingen helpen bij het identificeren van nieuwe of opkomende bedreigingen voor de volksgezondheid.Door inzicht te krijgen in de verspreiding en de ernst van ziekten over verschillende populaties, kunnen ambtenaren mogelijke uitbraken beter plannen en kwetsbare populaties beschermen.Ten slotte kunnen epidemiologische beoordelingen helpen bij het identificeren van mogelijke infectiebronnen en ons inzicht in de verspreiding van ziekten verbeteren.Door dit soort gedetailleerde informatie te verstrekken, kunnen we preventie-inspanningen beter richten en het risico op toekomstige uitbraken verminderen.Over het algemeen zijn epidemiologische beoordelingen een belangrijk instrument dat beleidsmakers gebruiken om mensen te beschermen tegen infectieziekten.

Welke uitdagingen ben je tegengekomen tijdens het uitvoeren van deze assessments?

  1. Uitdagingen bij het uitvoeren van een epi-beoordeling kunnen uit verschillende bronnen komen, waaronder de beschikbaarheid van middelen, problemen bij het nauwkeurig meten van risicofactoren en culturele verschillen.
  2. Een veelvoorkomende uitdaging is het vinden van nauwkeurige en betrouwbare methoden voor het meten van risicofactoren.Vaak vereist dit input van experts in het veld, wat moeilijk te verkrijgen of kostbaar kan zijn om te implementeren.
  3. Een andere uitdaging is dat veel mensen die risico lopen op hartaandoeningen geen duidelijke symptomen of tekenen hebben die erop wijzen dat ze getroffen zijn.Dit betekent dat het moeilijk kan zijn om deze personen te identificeren tijdens een epi-beoordeling.
  4. Ten slotte kunnen culturele verschillen het proces van het uitvoeren van een epi-beoordeling vaak bemoeilijken.Sommige culturen geloven bijvoorbeeld dat hartaandoeningen een teken van zwakte of pech zijn, waardoor het voor individuen moeilijk kan zijn om medische hulp te zoeken als ze symptomen ervaren die verband houden met de aandoening.

Hoe is uw benadering van het uitvoeren van epidimologische beoordelingen in de loop van de tijd veranderd, of helemaal niet?

Epidemiologische beoordelingen zijn in de loop van de tijd veranderd als reactie op nieuw onderzoek en veranderingen in de manier waarop gezondheidszorg wordt geleverd.In het verleden waren epidemiologische beoordelingen vaak gebaseerd op klinisch oordeel en anekdotisch bewijs.Meer recentelijk zijn epidemiologische beoordelingen in toenemende mate gebaseerd op wetenschappelijke methoden zoals cohortstudies en gerandomiseerde gecontroleerde studies.Het gebruik van wetenschappelijke methoden heeft geleid tot nauwkeurigere schattingen van ziekte-incidentie en een beter begrip van hoe ziekten zich verspreiden.Sommige aspecten van epidemiologie, zoals het identificeren van risicofactoren voor ziekten, blijven echter moeilijk te meten met wetenschappelijke methoden.Bijgevolg blijven epidemiologische beoordelingen zich ontwikkelen om de complexiteit van de menselijke gezondheid en ziekte zo goed mogelijk in kaart te brengen.

12 Welk advies zou je geven aan iemand die nog nooit dit type assessment heeft gedaan, maar dat binnenkort zal doen?

Allereerst is het belangrijk om te onthouden dat een epi-beoordeling geen diagnostisch hulpmiddel is.Het is gewoon een manier om informatie te verzamelen over de gezondheidsstatus van uw patiënten om betere beslissingen te nemen over hun zorg.

Als u nieuw bent in het uitvoeren van epi-beoordelingen, kan het volgende advies nuttig zijn:

  1. Zorg ervoor dat u over alle benodigde benodigdheden beschikt voordat u met de beoordeling begint.Dit omvat een papier en pen, meetlint en liniaal.
  2. Neem altijd de tijd om uw bevindingen uit te leggen aan uw patiënten of zorgverleners.Dit zal hen helpen begrijpen wat er tijdens de beoordeling is waargenomen en waarom het belangrijk was.
  3. Wees geduldig bij het uitvoeren van een epi-beoordeling; het kan even duren voordat patiënten of zorgverleners nauwkeurig reageren.
  4. Onthoud dat een epi-beoordeling alleen mag worden uitgevoerd bij mensen die symptomen of tekenen ervaren die verband houden met een gezondheidstoestand.Voer geen beoordeling uit bij iemand die zich niet lekker lijkt te voelen.
  5. Als u problemen ondervindt tijdens het uitvoeren van een epi-beoordeling, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw supervisor of medisch personeel voor hulp.