Turner Construction är ett stort byggföretag med över 500 anställda.Företaget har som policy att drogtesta alla anställda som är involverade i byggrelaterad verksamhet.Detta inkluderar både heltidsanställda och deltidsanställda, såväl som entreprenörer som arbetar med Turner Construction-projekt.Alla tester utförs av ett oberoende laboratorium.Om en anställd testar positivt för droger kommer han eller hon omedelbart att stängas av från projektet och kan bli avskedad om han befinns skyldig till att ha brutit mot företagets narkotikapolicy.Anställda som testar negativt för droger är berättigade att återgå till arbetet efter att de har genomfört ett rehabiliteringsprogram som har godkänts av Turner Construction.

Kräver Turner Construction drogtester för alla anställda?

Turner Construction är en arbetsgivare med lika möjligheter och diskriminerar inte någon anställd eller sökande till anställning på grund av ras, hudfärg, religion, kön (inklusive graviditet), nationellt ursprung, ålder, funktionshinder eller genetisk information.Turner Construction kräver att alla anställda klarar ett drogtest som en del av anställningsprocessen.Policyn gäller alla positioner där droger kan användas för att skada sig själv eller någon annan.Tester kan omfatta alkohol- och/eller drogtester.Anställda som vägrar att göra ett drogtest kan bli föremål för uppsägning från anställningen.

Hur genomför Turner Construction sina drogtester?

Turner Construction genomför drogtester genom en mängd olika metoder, inklusive urinanalys och hårsäcksanalys.Urintest är den vanligaste formen av drogtester, men Turner använder också hårsäcksanalys för att upptäcka droger. Hårsäcksanalys är ett mer exakt sätt att testa för droger eftersom det kan identifiera små mängder droger i en persons hår.Denna metod används främst när det finns misstanke om att någon kan använda droger.Turner Construction använder vanligtvis denna typ av drogtester när de har anledning att tro att någon i dess personal kan använda droger. Turner Construction genomför också slumpmässiga drogtester på sina anställda.Den här typen av tester görs för att säkerställa att alla som arbetar på Turner Construction är säkra och följer företagets policy angående droganvändning. Alla former av drogtester på Turner Construction anses vara konfidentiella och privata.Resultaten av dessa tester delas inte med någon utanför företaget, förutom i fall där det finns bevis för att någon i personalen har brutit mot företagets policy eller lagar relaterade till droganvändning. För att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsplats tar Turner Construction dess drogtesterpolicy på största allvar."

Gör Turner konstruktion någon form om slumpmässiga urin- eller hårsäckstester?

Ja de gör både slumpmässigt och om det finns misstankar om att en anställd gör något olagligt som marijuana etc...

Vilka droger testar Turner Construction för?

Turner Construction drogtestpolicy Vilka är straffen för att misslyckas med ett Turner Construction drogtest?Hur kan jag förbereda mig för ett Turner Construction drogtest?Vad ska jag göra om jag blir arresterad och anklagad för innehav av droger när jag arbetar för Turner Construction?Är det möjligt att få tillbaka mitt jobb efter att ha testat positivt för droger när jag jobbade för Turner-bygget?

Turner Construction är ett av de största byggföretagen i USA.De har strikta policyer och rutiner gällande drogtester.Alla anställda som arbetar på plats måste klara ett drogtest innan de anställs och måste fortsätta att klara slumpmässiga tester under hela sin anställning hos Turner.Om en anställd misslyckas med ett drogtest kan de bli föremål för disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning från sin position.Konsekvenserna av att misslyckas med ett drogtest kan vara allvarliga, så det är viktigt att anställda är medvetna om dessa policyer och vet hur man förbereder sig för ett potentiellt drogtest.

Turner testar vanligtvis för marijuana, kokain, amfetamin (inklusive metamfetamin), opiater (som heroin) och PCP.Några andra ämnen som ibland testas inkluderar barbiturater och bensodiazepiner.Även om det inte finns någon fastställd gräns för hur många läkemedel som kan upptäckas under en vanlig urin- eller blodscreening, väljer de flesta arbetsgivare att inte screena för mer än tre dussin ämnen vid varje given tidpunkt eftersom det blir allt svårare att skilja mellan dem alla på ett tillförlitligt sätt. .Dessutom tror många arbetsgivare att testning av för många substanser ökar chanserna att en anställd kommer att fuska på sina tester genom att använda flera droger samtidigt.

Om du blir utvald att ta ett drogtest som en del av din anställning hos Turner Construction, finns det flera saker du kan göra för att förbereda dig:

Det bästa sättet att förbereda sig för ett drogtest är genom att bekanta dig med de typer av läkemedel som vanligtvis testas och hur de metaboliseras av kroppen.Den här informationen kan hittas online eller i tryckt material som tillhandahålls av din arbetsgivare eller genom självstudieresurser som de som är tillgängliga via NIDAs Drug Testing Resource Center. Det är också bra att veta vilka livsmedel som kommer att påverka din förmåga att gå igenom en urin- eller blodscreening för vissa droger och vilka mediciner som kan orsaka falskt positiva resultat på vissa typer av tester. Slutligen är det alltid tillrådligt att prata med en advokat innan du tar någon typ av pre- anställningsdrogtest för att säkerställa att dina rättigheter skyddas enligt lagen..

Även om det inte finns någon garanti för att du kommer att misslyckas med din drogvittnar du använder mediciner eller livsmedel som påverkar noggrannheten i testerna, är det alltid tillrådligt att testa tydligt i förväg och avslöja eventuella medicinska tillstånd eller kosttillskott som kan påverka resultaten av testerna.

Om du blir arresterad för avgifter relaterade till detta efter innehav av droger medan du arbetar för Turner Construction bör du kontakta en advokat för bästa tillgängliga juridiska representation.

Om du misslyckas med att studera eller stämmer överens med misslyckande i studien eller drogtestet i samband med arbete med TurnerConstruction kan du anses vara okvalificerad att gå vidare i företagets nästa steg under denna fas av successionsprocessen..

Utöver att kontakta en advokat om du tror att din rättighet har kränkts under någon fas av begäranprocessen när det gäller misslyckat drogtest..

Finns det en gräns för hur många gånger en anställd kan testas för droger?

Turner Construction är en organisation som kräver drogtester som ett villkor för anställning.Bolaget har uppgett att det inte finns någon gräns för hur många gånger en anställd kan testas för droger.Det är dock viktigt att notera att all användning av illegala droger kommer att resultera i en uppsägning från Turner Construction.

Vad händer om en anställd testar positivt för droger?

Om en anställd testar positivt för droger kan Turner Construction vidta disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning.Turner Construction kan också kräva att den anställde deltar i drogrehabilitering eller ett missbruksprogram.Om den anställde vägrar att genomgå drogrehabilitering eller ett missbruksprogram kan Turner Construction ansöka om rättslig hjälp för att tvinga efterlevnad.I vissa fall kan arbetsgivare kunna dra av drogrelaterade kostnader från en anställds lön.

Kan en anställd överklaga ett positivt drogtestresultat?

Drogtester är en vanlig praxis på många arbetsplatser.Många arbetsgivare kräver att deras anställda genomgår drogtester som en del av sin anställning.Vissa anställda kan vara oroliga över de potentiella konsekvenserna av ett positivt drogtestresultat.Den här artikeln ger information om hur en anställd kan överklaga ett positivt drogtestresultat och diskuterar några möjliga orsaker till varför en anställd kan testa positivt för droger.

En anställd som testar positivt för droger kan vara orolig över konsekvenserna av resultaten.Det finns många möjliga konsekvenser som kan följa av ett positivt drogtestresultat, inklusive avstängning från arbetet, uppsägning från anställning och åtal för brott.Det är viktigt att förstå dina rättigheter när det gäller att få ett negativt eller positivt drogtestresultat.

Om du är orolig för konsekvenserna av ett drogtestresultat bör du prata med din arbetsgivare.Din arbetsgivare kommer sannolikt att ge dig information om dina rättigheter och alternativ när det gäller resultaten av testet.Du kanske också kan begära ytterligare information från laboratoriet som utförde testet eller granska dina journaler relaterat till incidenten.Om du anser att det var olämpligt beteende inblandat i din erfarenhet av drogtester, kanske du vill prata med en advokat om att väcka talan mot din arbetsgivare eller söka andra rättsmedel som är tillgängliga för dig enligt lag.

Vilka blir konsekvenserna för anställda som vägrar att göra ett drogtest?

Om en anställd vägrar att ta ett drogtest kan de bli föremål för disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning.Om vägran visar sig vara uppsåtlig eller avsiktlig kan arbetstagaren också bli föremål för åtal.I de flesta fall är anställda som vägrar drogtester skyldiga att ge en rimlig förklaring till sitt beslut.Men om en arbetsgivare har rimliga skäl att tro att en anställd använder droger eller alkohol i strid med företagets policy, kan arbetsgivaren kräva att den anställde gör ett drogtest utan att ge en förklaring.

Hur ofta testar Turner Construction för droger?

Turner Construction testar inte för droger.

Företaget har en nolltoleranspolicy för droganvändning och anställda är föremål för slumpmässiga tester.

Om en anställd visar sig använda droger kan han eller hon sägas upp från sin tjänst.

Görs slumpmässiga drogtester på Turner Construction?

Turner Construction, som de flesta andra byggföretag, genomför slumpmässiga drogtester på sina anställda.Detta är i linje med federala och statliga lagar som kräver att arbetsgivare testar sina anställda för droger.Turner Construction har också en policy att inte anställa någon som har misslyckats med ett drogtest.