Epidemiyolojik değerlendirme, bir hastalık veya hastalığın insidansı, dağılımı ve şiddeti hakkında sistematik olarak bilgi toplama ve analiz etme sürecidir.Bu bilgi, hastalığın nasıl yayıldığına dair hipotezler geliştirmek ve nasıl önleneceğine dair kararlar vermek için kullanılır. Epidemiyoloji, bulaşıcı hastalıkların, nedenlerinin, bulaşma mekanizmalarının, epidemiyolojisinin ve kontrolünün incelenmesidir.Virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler gibi patojenlerin doğal geçmişi üzerine araştırmaları; enfeksiyon için risk faktörleri hakkında; enfeksiyonları teşhis etme yöntemleri hakkında; enfeksiyonlardan kaynaklanan morbidite veya mortaliteyi azaltabilecek müdahaleler hakkında; ve enfeksiyonlara karşı aşıların geliştirilmesine ilişkin. Epidemiyolojik değerlendirme şunları içerebilir:* Belirli bir hastalık teşhisi konmuş hastalardan veri toplama* İnsanların nerelerde hastalandığını araştırmak* Ülkenin belirli bölgelerinde hangi hastalıkların daha yaygın olduğunu araştırmak* İnceleme farklı sağlık hizmeti sunucuları tarafından bildirilen vakalardaki örüntüler* Irk/etnik köken*, yaş*, cinsiyet*, sosyoekonomik durum (SES)* tarafından tanımlanan gruplar arasındaki oranları karşılaştırma Vakalarda kümelenmeler veya olağandışı eğilimler varsa halk sağlığı araştırmaları yapmak Epidemiyolojik değerlendirmeler yardımcı olur Salgınları daha büyük sorunlara dönüşmeden önlemenin yollarını belirleyin.Ayrıca, halihazırda bir hastalığa yakalanmış kişilerin en iyi nasıl tedavi edileceğine dair önemli bilgiler sağlarlar. Epidemiyolojik değerlendirmenin amacı, salgınları büyük problemler haline gelmeden önleyerek ve halihazırda hastalığı olan kişilere en iyi nasıl tedavi edileceğine dair önemli bilgiler sağlayarak halk sağlığını korumaktır. bir hastalığa yakalandı.

Epidemiyolojik değerlendirmeyi kimler kullanır?

Epidemiyolojik değerlendirmeler, halk sağlığı görevlileri tarafından bir popülasyonda hastalık oluşumunu belirlemek ve izlemek için kullanılır.Ayrıca hastalık için risk faktörlerini belirlemek ve önleme stratejileri geliştirmek için de kullanılabilirler.Epidemiyologlar halk sağlığı, tıp, epidemiyoloji veya istatistik gibi çeşitli alanlarda çalışabilirler.

Epidemiyolojik değerlendirme ne zaman kullanılır?

Bir hastalık salgınıyla ilgili bir endişe olduğunda epidemiyolojik bir değerlendirme kullanılır.Enfeksiyonun kaynağını belirlemeye, hastalığın yayılmasını takip etmeye ve önleme stratejileri geliştirmeye yardımcı olabilir. Epidemiyolojik değerlendirmenin gerekli olup olmadığını etkileyen bazı faktörler nelerdir?Epidemiyolojik değerlendirmenin gerekli olup olmadığını etkileyen bazı faktörler şunlardır: • Salgının boyutu ve şiddeti • İnsanlara virüs veya bakteri bulaşıp bulaşmaması • İnsanların semptom gösterip göstermediği Epidemiyolojik değerlendirmenin amacı, başka enfeksiyonları ve hastalıkları önleyin. Epidemiyolojik değerlendirme nasıl çalışır?Epidemiyolojik bir değerlendirme, enfeksiyondan kimlerin etkilenebileceğini belirleyerek başlar.Bu, virüse veya bakterilere maruz kalmış olabilecek kişilerin izini sürmenin yanı sıra ne sıklıkta hastalandıkları hakkında bilgi toplamayı içerebilir. Ardından, araştırmacılar enfeksiyonun dünyanın neresine yayıldığını belirlemeye çalışırlar.Ayrıca enfeksiyonun ne kadar yaygınlaştığını gösterebilecek herhangi bir işaret ararlar.Son olarak, daha fazla enfeksiyon ve hastalığı önlemek için planlar geliştirirler. Kendi başıma Epidemiyolojik Değerlendirme yapabilir miyim?Hayır, doğru bir Epidemiyolojik Değerlendirmeyi tamamlamak için kalifiye bir araştırmacının yardımına ihtiyacınız olacak."

Epidemiyoloji (Antik Yunanca ἔπειδος "epi", "üzerine" ve -logia'dan "çalışma" anlamına gelir)[1] hem hastalıklarla,[2][3] nedenleri,[4] [5] teşhis,[6] tedavi,[7][8][9] halk sağlığı önlemleri[10] ve kontrol.[11] Bu nedenle viroloji,[12][13] patoloji,[14][15][16], bakteriyoloji,[17], immünoloji[18], farmakoloji[19], hemşirelik[20] gibi diğer birçok tıp disiplini ile örtüşmektedir. , sosyal hizmet[21], iş sağlığı ve güvenliği yönetimi [22],[23],[24],[25],[26].

Bununla birlikte, tüm bu disiplinler arasında genel ilkeler olsa da - örneğin bulaşıcı ajanları (virüsler, bakteriler) anlamak - her disiplinin, herhangi bir araştırma türünü yürütürken dikkate alınması gereken kendi uzmanlık bilgisi vardır, örneğin moleküler biyoloji araştırmaları genetik vb. konuların dikkate alınmasını gerektirir.Salgın İstihbarat Görevlileri (EIO'lar) tipik olarak mikrobiyoloji/viroloji/immünoloji/halk sağlığı vb. gibi bir veya daha fazla ilgili disiplinde en az 4 yıllık mezuniyet sonrası eğitime sahiptir.EIO'lar, salgınlar sırasında risk iletişimi yönetiminde özel uzmanlıkla birlikte bu geniş tabanlı bilgiyi kullanır; bu, erken teşhis aşamalarında çok kritik olan tarafsızlığı korurken, salgınlar sırasında kendi kuruluşları içinde liderlik sağlamalarına olanak tanır.

Bulaşıcı hastalıklara (örn. grip) maruz kalmayla ilişkili potansiyel riskleri değerlendirirken, hasta bakımı ve önleme çabalarıyla ilgilenen sağlık profesyonellerinin (HCP'ler) iki tür veriyi dikkate alması önemlidir: tanımlayıcı veriler ve klinik veriler . Tanımlayıcı veriler yaş grubu, cinsiyet, ırk/etnik köken vb. demografik bilgileri içerir.Klinik veriler, beyaz kan hücresi sayısı (WBC), trombosit sayısı vb. gibi laboratuvar değerlerini içerir.HCP'lerin SARS-CoV-2002-03 gibi pandemiler sırasında hasta bakım protokolleri hakkında bilinçli kararlar alabilmeleri için her iki veri türüne de erişmeleri gerekir.

Mevsimsel grip mevsimlerinde Kuzey Amerika'daki Sağlık Bakım Görevlileri tarafından rutin olarak kullanılan bir araç grip sürveyansıdır. Grip gözetimi, haftalardan aylara kadar değişen zaman aralıklarında büyük popülasyonlarda dolaşan suşları izlemek için özel olarak tasarlanmış otomatik sistemler kullanır.

SARS-CoV-2002-03 müdahale planlaması, erken teşhis aşaması değerlendirmesi, taburculuk planlaması vb. gibi pandemi hazırlık faaliyetlerinde yer alan HCP'ler için...Temas takibini içeren müdahale stratejileri hakkında bilinçli kararlar vermek; Çevre temizliği ; solunum izolasyonu; profilaktik ilaç uygulaması vb...

Epidemiyolojik değerlendirme nerede kullanılır?

Epidemiyolojik değerlendirmeler, belirli bir hastalık veya durum için risk faktörlerini belirlemek ve önleme stratejileri geliştirmek için kullanılır.Epidemiyolojik değerlendirmeler, bir salgının yiyecek veya su gibi belirli bir kaynakla ilgili olup olmadığının belirlenmesine de yardımcı olabilir.

Epidemiyolojik değerlendirme nasıl kullanılır?

Epidemiyolojik değerlendirme, bir hastalığın veya hastalığın yayılmasını tanımlamaya ve izlemeye yardımcı olan bir süreçtir.Bir salgının meydana gelip gelmediğini belirlemek, halk sağlığı müdahalelerinin etkinliğini izlemek ve belirli bir enfeksiyondan hastalanması muhtemel insan sayısını tahmin etmek için kullanılabilir.Epidemiyolojik değerlendirmeler ayrıca hastalık salgınları için risk faktörlerinin belirlenmesine ve halk sağlığı müdahaleleriyle hangi popülasyonların hedeflenmesi gerektiğine dair kararlar alınmasına yardımcı olabilir.

Epidemiyolojik değerlendirme neleri içerir?

Epidemiyolojik değerlendirme, bir hastalık veya sağlık durumuyla ilişkili riskleri belirleme, ölçme ve yönetme sürecidir.Halk sağlığı politikası hakkında bilinçli kararlar vermek için bir hastalığın insidansı, prevalansı, şiddeti ve eğilimleri hakkında bilgi toplamayı içerir.Epidemiyolojik değerlendirmeler ayrıca hastalık için risk faktörlerinin belirlenmesine ve önleme stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Epidemiyolojik değerlendirmeyi kim yapar?

Bir popülasyonda hastalık bulaşma riskini belirlemek ve değerlendirmek için halk sağlığı görevlileri tarafından epidemiyolojik değerlendirmeler yapılır.Değerlendirme, demografi, davranışlar ve maruziyetler hakkında veri toplamayı içerebilir.Değerlendirmenin amacı, popülasyonda hastalık bulaşma riskinin artmış olup olmadığını belirlemektir.

Değerlendirmeyi yürüten epidemiyolog, tipik olarak halk sağlığı veya ilgili başka bir alanda bir dereceye sahip olacaktır.Ayrıca, analiz için popülasyonlar hakkında veri toplamayı da içeren epidemiyolojik çalışmalar yürütme deneyimine sahip olacaklardır.Etkili bir epidemiyolojik değerlendirme yapabilmek için epidemiyolog, incelenen popülasyon hakkında doğru bilgilere erişebilmelidir.Bu bilgiler, anketler, görüşmeler ve tıbbi kayıtlar dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelebilir.

Halk sağlığı yetkilileri, nüfusu potansiyel hastalık salgınlarından nasıl koruyacaklarına dair kararlar almak için bu bilgileri kullanır.Halk sağlığı politikalarında veya toplumlarında hastalık bulaşma riskini azaltacağına inandıkları eylemlerde değişiklik önerebilirler.

Çalışmanızda epidemiyolojik değerlendirmeyi ilk ne zaman kullandınız?

Çalışmamda ilk olarak MPH için çalışırken epidemiyolojik bir değerlendirme kullandım.Hastalıkların nasıl yayıldığını ve bunların oluşmasını nasıl önleyebileceğimizi daha iyi anlamanın harika bir yoluydu.

Epidemiyolojik değerlendirmeleri hangi açılardan faydalı buldunuz?

Epidemiyolojik değerlendirmeler çeşitli şekillerde yardımcı olabilir.İlk olarak, bir hastalığın mevcut epidemiyolojisine kapsamlı bir genel bakış sağlayabilirler.Bu bilgiler, kaynakların nasıl tahsis edileceği ve salgınlara nasıl yanıt verileceği konusunda bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olmak için kullanılabilir.İkincisi, epidemiyolojik değerlendirmeler, halk sağlığına yönelik yeni veya ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesine yardımcı olabilir.Yetkililer, farklı popülasyonlar arasında hastalığın dağılımını ve ciddiyetini anlayarak, potansiyel salgınları daha iyi planlayabilir ve savunmasız popülasyonları koruyabilir.Son olarak, epidemiyolojik değerlendirmeler, potansiyel enfeksiyon kaynaklarını belirlemeye ve hastalıkların nasıl yayıldığına dair anlayışımızı geliştirmeye yardımcı olabilir.Bu tür ayrıntılı bilgileri sağlayarak önleme çabalarını daha iyi hedefleyebilir ve gelecekteki salgın riskini azaltabiliriz.Genel olarak, epidemiyolojik değerlendirmeler, politika yapıcıların insanları bulaşıcı hastalıklardan korumak için kullandıkları önemli bir araçtır.

Bu değerlendirmeleri yaparken ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

  1. Bir epi değerlendirme yürütmenin zorlukları, kaynakların mevcudiyeti, risk faktörlerini doğru bir şekilde ölçmedeki zorluklar ve kültürel farklılıklar dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelebilir.
  2. Yaygın bir zorluk, risk faktörlerini ölçmek için doğru ve güvenilir yöntemler bulmaktır.Genellikle bu, elde edilmesi zor veya uygulanması maliyetli olabilecek alandaki uzmanlardan girdi gerektirir.
  3. Diğer bir zorluk, kalp hastalığı riski taşıyan birçok kişinin, etkilendiklerini gösteren belirgin semptom veya işaretlere sahip olmamasıdır.Bu, bir epi değerlendirme sırasında bu bireyleri tanımlamanın zor olabileceği anlamına gelir.
  4. Son olarak, kültürel farklılıklar genellikle epi-değerlendirme yürütme sürecini karmaşıklaştırabilir.Örneğin, bazı kültürler kalp hastalığının zayıflık veya kötü şansın bir işareti olduğuna inanır ve bu durum, bireylerin durumla ilgili semptomlar yaşamaları durumunda tıbbi yardım aramasını zorlaştırabilir.

Epidimolojik değerlendirmeleri yürütme yaklaşımınız zaman içinde nasıl değişti?

Epidemiyolojik değerlendirmeler, yeni araştırmalara ve sağlık hizmetlerinin sunulma şeklindeki değişikliklere yanıt olarak zaman içinde değişti.Geçmişte, epidemiyolojik değerlendirmeler genellikle klinik yargıya ve anekdotsal kanıtlara dayanıyordu.Daha yakın zamanlarda, epidemiyolojik değerlendirmeler, kohort çalışmaları ve randomize kontrollü çalışmalar gibi bilimsel yöntemlere giderek daha fazla dayanmaktadır.Bilimsel yöntemlerin kullanılması, hastalık insidansının daha doğru tahmin edilmesine ve hastalıkların nasıl yayıldığının daha iyi anlaşılmasına yol açmıştır.Bununla birlikte, epidemiyolojinin bazı yönlerinin (hastalık için risk faktörlerinin belirlenmesi gibi) bilimsel yöntemlerle ölçülmesi zor olmaya devam etmektedir.Sonuç olarak, insan sağlığı ve hastalığının karmaşıklığını en iyi şekilde yakalamak için epidemiyolojik değerlendirmeler gelişmeye devam etmektedir.

12 Daha önce bu tür bir değerlendirme yapmamış ama yakında yapacak birine ne tavsiye edersiniz?

Her şeyden önce, epi değerlendirmesinin bir teşhis aracı olmadığını hatırlamak önemlidir.Bakımları hakkında daha iyi kararlar almak için hastalarınızın sağlık durumu hakkında bilgi toplamanın basit bir yoludur.

Epi değerlendirmeler yapmakta yeniyseniz, aşağıdaki tavsiyeler yardımcı olabilir:

  1. Değerlendirmeye başlamadan önce gerekli tüm malzemelere sahip olduğunuzdan emin olun.Buna kağıt ve kalem, şerit metre ve cetvel dahildir.
  2. Bulgularınızı hastalarınıza veya bakıcılarınıza açıklamak için daima zaman ayırın.Bu, değerlendirme sırasında neyin gözlemlendiğini ve bunun neden önemli olduğunu anlamalarına yardımcı olacaktır.
  3. Epi değerlendirme yaparken sabırlı olun; hastaların veya bakıcıların doğru yanıt vermesi biraz zaman alabilir.
  4. Bir epi değerlendirmesinin yalnızca bir sağlık durumuyla ilgili semptom veya belirtiler yaşayanlar üzerinde yapılması gerektiğini unutmayın.Kendini iyi hissetmeyen biri hakkında değerlendirme yapmayın.
  5. Epi değerlendirme yaparken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, yardım için amiriniz veya tıbbi personelinizle iletişime geçmekten çekinmeyin.